Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kleczanowie

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 601032
  • Do końca roku: 95 dni
  • Do wakacji: 268 dni
 • Kalendarium

  Środa, 2023-09-27

  Imieniny: Damiana, Mirabeli

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kleczanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pspkleczanow.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Szostak, e-mail: pspkleczanow@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (15) 836 61 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kleczanowie zlokalizowana jest w pobliżu drogi krajowej nr 77 pod adresem Kleczanów 145, 27-641 Obrazów. Budynek Szkoły jest piętrowy z zadaszonym przejściem-łącznikiem do sali gimnastycznej.

Szkoła posiada siedem wyjść ewakuacyjnych. Wszystkie wyjścia drożne, 1 przystosowane dla osób niepełnosprawnych (tzw. wejście przez łącznik - z podjazdem).

Teren Szkoły ogrodzony, ogrodzenie nie stwarza zagrożenia dla uczniów, brama prowadząca do Szkoły jest w odpowiednim stanie technicznym. Teren wokół jest monitorowany - monitoring sprawny.

Nawierzchnia dróg, parkingów i ciągów pieszych jest równa, ukształtowana odpowiednio – woda opadowa spływa do studzienek kanalizacyjnych.

Przy drzwiach wejściowych znajdują się dzwonki (wejście główne od strony parkingu i wejście z tyłu - od strony przedszkola). Wejścia do budynku są kontrolowane przez pracowników Szkoły oraz monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budynku.

Przestrzeń komunikacyjna na parterze i I piętrze nie posiada barier w postaci zróżnicowania poziomu korytarza – korytarze na jednym poziomie. Komunikację pionową w budynku Szkoły i sali gimnastycznej stanowią 2 klatki schodowe - bez windy.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.